Sāmǔĕrjìshàng 12:12

12 Nǐmen jiàn Yàmén rén de wáng ná xiá lái gōngjī nǐmen , jiù duì wǒ shuō , wǒmen déng yào yī gè wáng zhìlǐ wǒmen . qíshí Yēhéhuá nǐmen de shén shì nǐmen de wáng .