12 Sǎmǔĕr qīngzǎo qǐlai , yíngjiē Sǎoluó . yǒu rén gàosu Sǎmǔĕr shuō , Sǎoluó dào le Jiāmì , zaì nàli lì le jìniàn bēi , yòu zhuǎn shēn xià dào Jíjiǎ .