Sāmǔĕrjìshàng 15:6

6 Sǎoluó duì Jīnírén shuō , nǐmen líkāi Yàmǎlì rén xià qù ba , kǒngpà wǒ jiāng nǐmen hé Yàmǎlì rén yītóng shā miè . yīnwei Yǐsèliè rén chū Āijí de shíhou , nǐmen céng ēn dāi tāmen . yúshì Jīnírén líkāi Yàmǎlì rén qù le .