Sāmǔĕrjìshàng 15:9

9 Sǎoluó hé bǎixìng què lián xī Yàjiǎ , yĕ aìxī shàng hǎo de niú , yáng , niúdú , yánggāo , bìng yīqiè mĕi wù , bù kĕn mièjué . fán xià jiàn shòuruò de , jǐn dōu shā le .