25 Sǎoluó shuō , nǐmen yào duì Dàwèi zhèyàng shuō , wáng búyào shénme pìnlǐ , zhǐyào yī bǎi Fēilìshì rén de yáng pí , hǎo zaì wáng de chóudí shēnshang bàochóu . Sǎoluó de yìsi yào shǐ Dàwèi sāng zaì Fēilìshì rén de shǒu lǐ .