24 Tā jiù tuō le yīfu , zaì Sǎmǔĕr miànqián shòu gǎn shuōhuà , yī zhòu yī yè lòu tǐ tǎng wò . yīncǐ yǒu jù súyǔ shuō , Sǎoluó yĕ liè zaì xiānzhī zhōng ma .