Sāmǔĕrjìshàng 24:15

15 Yuàn Yēhéhuá zaì nǐ wǒ zhōngjiān shīxíng shĕnpàn , duàndìng shìfēi , bìngqiĕ jiàn chá , wèi wǒ shēnyuān , jiù wǒ tuōlí nǐde shǒu .