Sāmǔĕrjìshàng 25:34

34 Wǒ zhǐ zhe zǔ zhǐ wǒ jiā haì yú nǐde Yēhéhuá Yǐsèliè yǒngshēng de shén qǐshì , nǐ ruò bù sù sù dì lái yíngjiē wǒ , dào míngrì zǎochen , fán shǔ ná bā de nán dīng bìdéng bù liú yī gè .