36 Yà bǐ gāi dào ná bā nàli , jiàn tā zaì jiā lǐ shè bǎi yánxí , rútóng wáng de yánxí . ná bā kuaìlè dà zuì . yà bǐ gāi wúlùn dà xiǎoshì dōu méiyǒu gàosu tā , jiù dĕng dào cì rì zǎochen .