Sāmǔĕrjìshàng 28:19

19 Bìngqiĕ Yēhéhuá bìjiāng nǐ hé Yǐsèliè rén jiāo zaì Fēilìshì rén de shǒu lǐ . míngrì nǐ hé nǐ zhòng zǐ bì yǔ wǒ zaì yī chù le . Yēhéhuá bìjiāng Yǐsèliè de jūn bīng jiāo zaì Fēilìshì rén shǒu lǐ .