21 Fùrén dào Sǎoluó miànqián , jiàn tā jíqí jīngkǒng , duì tā shuō , bìnǚ tīng cóng nǐde huà , bù gù xī zìjǐ de xìngméng , zūn cóng nǐ suǒ fēnfu de .