Sāmǔĕrjìshàng 4:3

3 Bǎixìng huí dào yíng lǐ , Yǐsèliè de zhǎnglǎo shuō , Yēhéhuá jīnrì wèihé shǐ wǒmen baì zaì Fēilìshì rén miànqián ne . wǒmen bù rú jiāng Yēhéhuá de yuē guì cóng shì luō tái dào wǒmen zhèlǐ lái , hǎo zaì wǒmen zhōngjiān jiù wǒmen tuōlí dírén de shǒu .