20 Bǎi shì maì rén shuō , shuí néng zaì Yēhéhuá zhè shèngjié de shén miànqián shì lì ne . zhè yuē guì kĕyǐ cóng wǒmen zhèlǐ sòng dào shuí nàli qù ne .