7 Yēhéhuá duì Sǎmǔĕr shuō , bǎixìng xiàng nǐ shuō de yīqiè huà , nǐ zhǐguǎn yīcóng . yīnwei tāmen bú shì yànqì nǐ , nǎi shì yànqì wǒ , búyào wǒ zuò tāmende wáng .