8 Zì cóng wǒ lǐng tāmen chū Āijí dào rújīn , tāmen chángcháng lí qì wǒ , shìfèng bié shén . xiànzaì tāmen xiàng nǐ suǒ xíng de , shì zhào tāmen sùlái suǒ xíng de .