Sāmǔĕrjìshàng 9:16

16 Míngrì zhè shíhou , wǒ bì shǐ yī gèrén cóng Biànyǎmǐn dì dào nǐ zhèlǐ lái , nǐ yào gāo tā zuò wǒ mín Yǐsèliè de jūn . tā bì jiù wǒ mín tuōlí Fēilìshì rén de shǒu . yīn wǒ mín de āi shēng shàngdá yú wǒ , wǒ jiù juàngù tāmen .