Sāmǔĕrjìshàng 9:26

26 Cì rì qīngzǎo qǐlai , límíng de shíhou , Sǎoluó zaì fáng dǐng shàng . Sǎmǔĕr hūjiào tā shuō , qǐlai ba , wǒ hǎo sòng nǐ huí qù . Sǎoluó jiù qǐlai , hé Sǎmǔĕr yītóng chū qù .