16 Hādà dǐ xiè chāiqiǎn rén , jiāng dà hé nàbiān de Yàlán rén tiaó lái . tāmen dào le Xīlán , Hādà de/dǐ xiè de jiāng jūn shuò fǎ shuaìlǐng tāmen .