2 Yī rì , taìyáng píng xī , Dàwèi cóng chuáng shàng qǐlai , zaì wánggōng de píng dǐng shàng yóuxíng , kànjian yī gè fùrén shù yù , róngmào shén mĕi ,