26 Níér hūjiào Yuēyē shuō , dāo jiàn qǐ kĕ yǒngyuǎn shārén ma . nǐ qǐbù zhī zhōngjiǔ bì yǒu kǔchǔ ma . nǐ yào dĕng hé shí cái jiào bǎixìng huí qù , bú zhuīgǎn dìxiōng ne .