Sāmǔĕrjìxià 21:2

2 Yuánlái zhè Jībiàn rén bú shì Yǐsèliè rén , nǎi shì Yàmólìrén zhōng suǒ shèng de . Yǐsèliè rén céng xiàng tāmen qǐshì , bú shā miè tāmen , Sǎoluó què wèi Yǐsèliè rén hé Yóudà rén fā rèxīn , xiǎng yào shā miè tāmen . Dàwèi wáng zhào le tāmen lái ,