13 Dàwèi shuō , hǎo . wǒ yǔ nǐ lì yuē . dàn yǒu yī jiàn , nǐ lái jiàn wǒ miàn de shíhou , ruò bù jiāng Sǎoluó de nǚér mǐ jiǎ daì lái , bì bùdé jiàn wǒde miàn .