1 Nǐ ruò liúyì tīng cóng Yēhéhuá nǐ shén de huà , jǐn shǒu zūnxíng tāde yīqiè jièmìng , jiù shì wǒ jīnrì suǒ fēnfu nǐde , tā bì shǐ nǐ chāo hū tiān xià wàn mín zhī shàng .