Shēnméngjì 28:25

25 Yēhéhuá bì shǐ nǐ baì zaì chóudí miànqián , nǐ cóng yī tiaó lù qù gōngjī tāmen , bì cóng qī tiaó lù taópǎo . nǐ bì zaì tiān xià wàn guó zhōng pāo lái pāo qù .