Shēnméngjì 28:36

36 Yēhéhuá bìjiāng nǐ hé nǐ suǒ lì de wáng lǐng dào nǐ hé nǐ lièzǔ sù bú rènshi de guó qù . zaì nàli nǐ bì shìfèng mùtou shítou de shén .