56 Nǐmen zhōngjiān , róu ruò jiāonèn de fùrén , shì yīn jiāonèn róu ruò bú kĕn bǎ jiǎo tà dì de , bì è yǎn kàn tā huái zhōng de zhàngfu hé tāde érnǚ .