Shēnméngjì 28:8

8 Zaì nǐ cāng fáng lǐ , bìng nǐ shǒu suǒ bàn de yīqiè shì shàng , Yēhéhuá suǒ méng de fú bì líndào nǐ . Yēhéhuá nǐ shén yĕ yào zaì suǒ gĕi nǐde dì shàng cì fú yǔ nǐ .