6 Suǒyǐ nǐmen yào jǐn shǒu zūnxíng . zhè jiù shì nǐmen zaì wàn mín yǎnqián de zhìhuì , cōngming . tāmen tīngjian zhè yīqiè lù lì , bì shuō , zhè dà guó de rén zhēn shì yǒu zhìhuì , yǒu cōngming .