Shēnméngjì 7:20

20 Bìngqiĕ Yēhéhuá nǐ shén bì dǎfa huángfēng fēi dào tāmen zhōngjiān , zhídào nà shèngxia ér cáng duǒ de rén cóng nǐ miànqián mièwáng .