22 Yēhéhuá nǐ shén bìjiāng zhèxie guó de mín cóng nǐ miànqián jiànjiàn gǎn chū . nǐ bùkĕ bǎ tāmen sù sù miè jìn , kǒngpà yĕdì de shòu duō qǐlai haì nǐ .