26 Tiāndì dōu yào miè mò , nǐ què yào chángcún . tiāndì dōu yào rú waìyī jiànjiàn jiù le . nǐ yào jiāng tiāndì rú lǐ yī gēnghuàn , tiāndì jiù gǎibiàn le .