14 Wǒmen de niú tuó zhe mǎn tuó , méiyǒu rén chuǎng jìnlái qiǎngduó , yĕ méiyǒu rén chū qù zhēng zhàn . wǒmen de jiēshì shang , yĕ méiyǒu kū haó de shēngyīn .