8 Wǒmen zaì wàn jūn zhī Yēhéhuá de chéng zhōng , jiù shì wǒmen shén de chéng zhōng , suǒ kànjian de , zhēng rú wǒmen suǒ tīngjian de . shén bìjiān lì zhè chéng , zhídào yǒngyuǎn . ( xì lā ) .