9 Wǒ yào chēngxiè nǐ , zhídào yǒngyuǎn , yīnwei nǐ xíng le zhè shì . wǒ yĕ yào zaì nǐ shèng mín miànqián yǎngwàng nǐde míng . zhè míng bĕn wèi mĕihǎo .