1 ( Dàwèi de shī , jiāo yǔ líng zhǎng ) shén a , wǒ āi tàn de shíhou , qiú nǐ tīng wǒde shēngyīn . qiú nǐ bǎohù wǒde xìngméng , bù shòu chóudí de jīngkǒng .