4 Nǐ suǒ jiǎnxuǎn , shǐ tā qīnjìn nǐ , zhù zaì nǐ yuàn zhōng de , zhè rén biàn wèi yǒu fú . wǒmen bì yīn nǐ jū suǒ , nǐ shèng diàn de mĕi fú zhīzú le .