9 Zhĕngjiù wǒmen de shén a , qiú nǐ yīn nǐ míng de róngyào , bāngzhu wǒmen , wèi nǐ míng de yuángù , dājiù wǒmen , shèmiǎn wǒmen de zuì .