14 Huǒ zĕnyàng fùnshāo shùlín , huǒyàn zĕnyàng shāo zhe shānlǐng .