10 Zaì nǐ yuàn yǔ zhù yī rì , shèngsì zaì bié chǔ4 zhù qiā rì . néngkĕ zaì wǒ shén diàn zhōng kàn mén , bù yuàn zhù zaì è rén de zhàngpéng lǐ .