6 Yǐsèliè rén yòu xíng Yēhéhuá yǎn zhōng kàn wéi è de shì , qù shìfèng zhū bāLìhé Yàsītālù , bìng Yàlán de shén , Xīdùn de shén , Móyē de shén , Yàmén rén de shén , Fēilìshì rén de shén , lí qì Yēhéhuá , bú shìfèng tā