2 Jīliè de qī yĕ shēng le jǐ gè érzi , tā qī suǒ shēng de érzi zhǎngdà le , jiù gǎn zhú Yēfútā , shuō , nǐ bùkĕ zaì wǒmen fù jiā chéngshòu chǎnyè , yīnwei nǐ shì jìnǚ de érzi .