7 Yēfútā huídá Jīliè de zhǎnglǎo shuō , cóng qián nǐmen bú shì hèn wǒ , gǎn zhú wǒ chū lí fù jiā ma . xiànzaì nǐmen zāoyù jí nán wèihé dào wǒ zhèlǐ lái ne .