9 Yēfútā duì Jīliè de zhǎnglǎo shuō , nǐmen jiào wǒ huí qù , yǔ Yàmén rén zhēng zhàn , Yēhéhuá bǎ tā jiāo gĕi wǒ , wǒ kĕyǐ zuò nǐmen de lǐng xiù ma .