Shìshījì 15:6

6 Fēilìshì rén shuō , zhè shì shì shuí zuò de ne . yǒu rén shuō , shì Tíngná rén de nǚxù Cānsūn , yīnwei tā yuèfù jiāng tāde qī gĕi le tāde péibàn . yúshì Fēilìshì rén shàng qù , yòng huǒshào le fùrén hé tāde fùqin .