Shìshījì 15:4

4 Yúshì Cānsūn qù zhuō le sān bǎi zhǐ húli ( huò zuò yĕ gǒu ) , jiāng húli wĕiba yī duì yī duì dì kún shàng , jiāng huǒbǎ kún zaì liǎng tiaó wĕiba zhōngjiān ,