Shìshījì 18:24

24 Mǐjiā shuō , nǐmen jiāng wǒ suǒ zuò de shénxiàng hé jìsī dōu daì le qù , wǒ hái yǒu suǒ shèng de ma . zĕnme hái wèn wǒ shuō zuò shénme ne .