30 Dàn rén jiù wèi zìjǐ shèlì nà diāokè de xiàng . Móxī de sūnzi , Géshùn de érzi Yuēnádān , hé tāde zǐsūn zuò dàn zhīpaì de jìsī , zhídào nà dì zāo lǔlǜe de rìzi .