9 Tāmen huídá shuō , qǐlai , wǒmen shàng qù gōngjī tāmen ba . wǒmen yǐjing kuītàn nà dì , jiàn nà dì shén hǎo . nǐmen wèihé jìng zuò bù dòng ne . yào jísù qián wǎng dé nà dì wèi yè , bùkĕ chíyán .