Shìshījì 2:1

1 Yēhéhuá de shǐzhĕ cóng Jíjiǎ shàng dào bō jīn , duì Yǐsèliè rén shuō , wǒ shǐ nǐmen cóng Āijí shàng lái , lǐng nǐmen dào wǒ xiàng nǐmen lièzǔ qǐshì yīngxǔ zhī dì . wǒ yòu shuō , wǒ yǒng bù feìqì yǔ nǐmen suǒ lì de yuē .