Shìshījì 21:5

5 Yǐsèliè rén bǐcǐ wèn shuō , Yǐsèliè gè zhīpaì zhōng , shuí méiyǒu tóng huì zhòng shàng dào Yēhéhuá miànqián lái ne . xiān shì Yǐsèliè rén qǐ guō dà shì shuō , fán bú shàng Mǐsībā dào Yēhéhuá miànqián lái de , bìjiāng tā zhìsǐ .